dcsimg

Klimat och miljö

Översvämningar kan bli en följd av den globala uppvärmningen. Foto: Stock.XCHNG.
Översvämningar kan bli en följd av den globala uppvärmningen. Foto: Stock.XCHNG.

Alla energikällor påverkar miljön på något sätt. Luften påverkas vid förbränning av bränslen med utsläpp av växthusgaser och försurning som följd. Redan nu märks förändringar av klimatet. Bland annat har medeltemperaturen på jorden ökat under de senaste 100 åren. Andra tecken på förändringar är glaciärernas tillbakagång, minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster.

Miljöproblem och klimatförändringar

Många miljöproblem påverkar stora områden, ibland hela världen som global temperaturökning, ibland större regioner som t.ex. nedfall av surt regn och långväga  luftföroreningar. Högre temperatur i världshaven samt smältande glaciärer orsakar stigande havsnivåer som en effekt av klimatförändringarna.

Bedömningen är att det är det fattigaste länderna i världen, delar av Afrika och Asien, som kommer att vara mest utsatta för klimatförändringarna.

De allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna är förlust av livsmedelsproduktion, försämrad tillgång på vatten och förlust av ekosystem. De efffekterna kan i sin tur leda till stora folkomflyttningar och att fattigdomsbekämpningen försvåras.

Hur ska vi bromsa utvecklingen?

Men mycket görs på olika nivåer för att bromsa utsläppen och skapa en miljövänligare energianvändning. Inom EU har man bland annat antagit ett långsiktigt mål som innebär att den globala temperaturen bara får stiga med max 2 grader Celsius. Då måste vi minska utsläppen av växthusgaser. Energisystemet svarar för cirka 80 % av utsläppen av växthusgaser.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2017-06-02
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att ...

... de vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon? Förekomsten av alla dessa gaser i atmosfären har ökant markant sedan industrialismens början, och särskilt under de senaste decennierna (källa: SMHI).