dcsimg

Omställning av energisystemet

Under år 2009 beslutade riksdagen om en ny klimat- och energipolitik, som går under namnet "En sammanhållen klimat- och energipolitik". Den nya klimat- och energipolitiken innebär att ett antal mål och strategier har satts upp för Sverige.

År 2020 ska andelen förnybar energi inom EU motsvara 20 procent av all energianvändning. Sveriges mål är att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020.

Andelen förnybar energi på EU-nivå ska, senast år 2020, utgöra minst 10 procent av den totala drivmedelsanvändningen i transportsektorn och samma mål gäller för Sverige. Vi har dessutom den långsiktiga ambitionen att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

EU har satt mål om 20 procents energieffektivisering till år 2020 och 27 procents energieffektivisering till år 2030 jämfört med en prognos. Sverige har också antagit som mål att till år 2020 minska sin energianvändning genom energieffektivisering med 20 procent jämfört med år 2008.

Inom EU ska utsläpp av växthusgaser minska med minst 20 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. De svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Upp till en tredjedel av dessa kan ske genom klimatinvesteringar utomlands.

År 2050 har dessutom Sverige som vision att ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

För att uppnå målen har regeringen bland annat föreslagit ändrade skatter och skärpta ekonomiska styrmedel.

Det viktigaste för omställningen av energisystemet är dock att du och alla andra förstår energins betydelse, hemma, i skolan, på utlandsresan eller i idrottshallen och kan göra smarta energival som inte belastar miljön och naturen i onödan.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2015-09-17
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas