dcsimg

Ordlista

Ordlista med energitermer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A
Absorbator - Solfångarens upptagningsyta som omvandlar solinstrålningen till värme.
Ackumulator - En vedpanna producerar till exempel mer energi än vad huset förbrukar. Därför behöver man fördela och lagra energin under en längre tid. Värmen lagras då i en ackumulatortank, ett energilager.
Aerob behandling - Behandling av organiskt avfall med tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis kompostering.
Akvifärlager - Lagring eller uttag av energi ur grundvatten.
Allbränslepanna - Panna som kan eldas med olja eller fasta bränslen och som har en elpatron.
Ampere, A - Strömstyrkan uttrycks i ampere och är ett mått på hur mycket ström som strömmar genom ledningen.
Anaerob behandling - Behandling av organiskt avfall utan tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis rötning.
Anergi - Den del av energin som inte går att använda till något, exempelvis värmeenergi som har samma temperatur som omgivningen.
Anod - Den elektrod i en elektrolytisk cell som utgör strömkällans positiva pol.
Antireflexbehandling - Genom att belägga täckglas med tunn film kan glasets ljustransmittans (genomsläpplighet) öka. På så sätt når mer solstrålning absorbaton och mer värme kan utvinnas.
Antropogen - Skapad/orsakad av människan. Används särskilt om miljöpåverkan.
Areella näringar - Jordbruk, skogsbruk och fiske.
Askåterföring - Genom att återföra träaska till skogen försöker man kompensera bortförseln av näringsämnen som sker i och med att hela trädet utnyttjas i produktionen.

B
Bakbrand - Lågan går fel väg genom t ex matarskruv och upp i bränsleförrådet.
Baskraft - Elkraft som utnyttjas under större delen av året. Anläggning för baskraft t ex kärnkraftverk, har oftast höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader.
Bensin - Klar, färglös och lättflytande vätska, bestående av kolväten, framställd genom destillation av petroleum, genom krackning av gasformiga eller flytande petroleumfraktioner eller genom syntes.
Biobränsle - Bränsle som är organiskt, tex. ved, spannmål eller pellets.
Biogas - Ett förnybart bränsle (metangas) som bildas när organiskt material bryts ner i syrefri miljö, vid exempelvis rening av avloppsvatten. Kan användas för uppvärmning, elproduktion och som fordonsbränsle.
Biologisk mångfald - Alla arter av växter och djur som finns på jorden.
Biomassa - Den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk och skogsbruk och från industriavfall och kommunalt avfall.
Biosfär - Den del av jorden och dess atmosfär som innehåller levande organismer.
Briketter - Tillverkas av flis, sågspån, kutterspån, bark, torv eller liknande material. Används vanligen i värme- och fjärrvärmecentraler.
Brunkol - Brännbar bergart innehållande ca 70–75 viktprocent av grundämnet kol. Brunkol kan liknas vid kompakterad torv och är ett tidigt stadium i omvandlingen till stenkol.
Brännved - Är helved och flis som används för enskild uppvärmning.
Bränsle - Ämne innehållande ämne med kemiskt eller på annat sätt bunden energi som kan utnyttjas för omvandling till värme eller annan energiform.
Bränslecell - Cell för direkt omvandling av kemisk energi till elektrisk energi.
btu - Betyder british thermal unit och är en energimängd: 293 btu=1 kWh.

C
CFC Klorfluorkarboner - Kylmedium i bl a värmepumpar, benämns ofta freon, vilket är ett varumärke. Bryter ned stratosfärens ozonskikt, vilket innebär risker för hälsa och miljö. CFC bidrar också till växthuseffekten.
Cirkulationspump - En eldriven pump som cirkulerar vattnet i ett vattenburet värmesystem eller annat medium i ett rörsystem.
CO2, koldioxid - En molekyl som består av en kolatom och två syreatomer. Koldioxid är en växthusgas (se växthuseffekt och växthusgaser).

D
Deponigas - Bildas på soptippar när avfallet bryts ner.
Diesel - Brännolja för dieselmotorer.
Dieselmotor - Förbränningsmotor av kolvtyp, i vilken bränsle blandat med luft självantänder till följd av komprimering.
Diffusion - Genomsläpplighet för gas.
Dimetyleter (DME) - Kan utvinnas ur naturgas och förgasad olja samt ur biomassa. DME kan användas i dieselmotorer, efter justeringar i bränslesystemet. Verkningsgraden och effekten är densamma som för diesel.
Direktverkande elvärme - El omvandlas direkt till värme i radiatorerna (elementen), i slingor i golvet eller taket.
Drivmedel - Gasformig, flytande eller fast mängd vara för start, drift eller värmning av maskin, motor el dyl.
Dubbelpanna - Panna med två skilda eldstadsrum. Ett för olja och ett för fasta bränslen

E
Effekt - Mängden arbete uträttat per tidsenhet. Effekt mäts i watt (W).
Effektbalans
1 Jämvikt mellan tillförd och utnyttjad effekt.
2 Redovisning av tillförd och utnyttjad effekt.
Effektvakt - En effektvakt är en anordning som ser till att du inte använder mer el än huvudsäkringen klarar. Detta gör att man ofta kan säkra ner från t ex 20 A till 16A vilket ger en lägre fast avgift på elnotan.
Ekonomiska styrmedel - Till de ekonomiska styrmedlen räknas skatter, avgifter, subventioner och utsläppsrättigheter. Dessa kan användas för att påverka allmänhetens och näringslivets handlande i en viss riktning.
Elcertifikat - Är ett marknadsbaserat stöd för utbyggnad av förnybar elproduktion (sol, vind, vatten och biobränsle). För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Den som är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. Producenten av el med förnybara energikällor får genom försäljning av elcertifikaten en extra intäkt utöver den vanliga elförsäljningen. Elcertifikatsystemet infördes i Sverige år 2003, målet är att elcertifikatsystemet ska bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år 2020 i Sverige. Sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad och tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020.
Eldningsolja - Olja som används som bränsle för energiomvandling. Den är avsedd för oljebrännare, bestående av en lätt- eller trögflytande eller halvfast blandning av kolväten framställd ur petroleum genom destillation eller krackning.
Eleffektbrist - beror på en akut brist på ”ström”. Eleffektbrist uppstår när efterfrågan på el tillfälligt är större än tillgången, till exempel i samband med en elenergibrist eller ett akut problem i distributionsnätet. En omfattande eleffektbrist leder till att elförsörjningen kollapsar och det blir elavbrott.
Elektrisk energi - Energi som avges eller upptas när elektroner vandrar i ett fast ämne, en vätska, en gas eller i vakuum.
Elektron - Negativt laddad partikel som kretsar runt atomkärnan.
Elenergibrist - beror på brist på ”bränsle” eller på produktionsproblem, exempelvis vattenbrist i vattenkraftverken eller störningar i kärnkraftverken.  Energimyndigheten förebygger och hanterar elenergibrist med förbrukningsdämpande åtgärder, till exempel en vädjan till allmänheten om att använda mindre el, höjning av energiskatten eller ransonering. Om elanvändningen trots detta inte minskar finns risk för eleffektbrist
Elforsk - Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag, (ägs av Svenska Kraftverksföreningen, Sveriges Elleverantörer och Svenska Kraftnät).
Elhandelsföretag - Köper el från elproducenterna eller på elbörsen och säljer till elanvändarna. Elhandelsföretagen kan också producera el.
Elpris - Inkluderar produktionskostnaden för el från kraftverket, överföring av el på nätet samt statliga skatter och avgifter.
Elproducenter - Producerar el i en anläggning.
Emissioner - Utsläpp till omgivningen, det vill säga till luften, vattnet eller marken, kan vara tex koldioxid.
Emittans - Ett mått på värmestrålningen från en yta.
Energi - Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi = effekt x tid dvs. ett mängdbegrepp. Energi mäts i wattimmar t ex en 40 watt glödlampa tänd i 5 timmar = 200 Wh.
Energianvändning - Nyttiggörande av elektrisk energi, värme eller annan energiform.
Energibalans - Jämvikt mellan tillförd och använd energi.
Energibärare - Ämne eller material lämpat att transportera energi, t.ex. vatten, luft, eller elektriska kablar, battericeller samt bränslen som kol, råolja, ved och dylikt.
Energigröda - Gröda odlad för att användas som energiråvara.
Energihushållning - Nyttiggörande på bästa sätt av energi som tillförs ett system.
Energikvalitet - Ett mått på i vilken utsträckning olika energiformer kan överföras till mekanisk energi och till varandra.
Energiledningssystem - Ett standardiserat system för att styra ett företags verksamhet och organisation mot en mer effektiv energianvändning.
Energiomvandling - Process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag.
Energireserv - Den del av tillgången som kan utnyttjas med känd teknik och till rimlig kostnad.
Energiskatt - Statlig punktskatt på el och fossila bränslen.
Energiskog - Träd eller buskar odlade för att användas som energiråvara.
Energisparande - Minskning av energianvändning som åstadkoms genom att avstå från tjänster eller nyttigheter.
Energisystem - Ett system av anordningar och anläggningar som tillgodoser ett behov av energi, t.ex. ett hus, en fabrik eller ett samhälle.
Energitillförsel - Den bruttoenergi som tillförs ett land, en process eller ett system.
Energitillgång - Den verkliga förekomsten av energiråvara.
Energiutnyttjningsgrad - Förhållandet mellan faktisk producerad och teoretiskt möjlig produktion av elenergi under en tidsperiod.
Etanol - Sprit som kan framställas ur biobränslen. Etanol kan användas som fordonsbränsle. Är ofta uppblandat med 15 procent bensin och kallas då E85.
Exergi - Är ett mått på den del av energin som maximalt är åtkomlig för omvandling till nyttigt (användbart) arbete — energins maximala arbetspotential.
Expansionskärl - När vatten värms upp utvidgas det. Ju högre temperaturen är desto större volym kräver vattnet. I ett vattenburet värmesystem kan temperaturen på vattnet öka från 4 grader till kokpunkten vilket innebär en volymökning på ca 5 %. För att inte systemet ska gå sönder av volymökningen finns expansionskärlet anslutet till systemet som tillåter volymökningar.

F
Fission - Kärnklyvning som används för att utvinna kärnenergi.
Fjärrkyla - Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme. Kallt vatten produceras i en större anläggning och distribueras sedan i rör till kunderna. Fjärrkylan används främst i kontors- och affärslokaler men också för att kyla industriprocesser.
Fjärrvärme - System för central produktion av värme som leds ut till anslutna fastigheter i rörledningar med varmt vatten.
Flis - Biobränsle, ofta från skogsavfall. Används i värmepannor för värmeproduktion för småhus och fjärrvärmesystem.
Fordonsgas - Samlingsnamn för metangas för fordonsdrift.
Fossilt bränsle - Bränsle bildat av biologiskt material under äldre geologiska perioder, t.ex. kol och olja.
Fotogen - Klar, färglös och lättflytande vätska, bestående av kolväten, framställd genom destillation med eller utan raffinering.
Fotosyntes - Solenergi som tillsammans med vatten, koldioxid och mineralämnen omvandlas till biomassa.
Frekvensstyrning - Steglös inställning av varvtal ex för bränsleinmatning med matarskruv.
Freoner - Benämning på en grupp ämnen som används som lösningsmedel, isoleringsmaterial och köldmedium i kyl och frysanläggningar.
Frysrisk - För att undvika att solfångarsystem skadas av frysning vintertid kan man blanda in propylen glykol i den cirkulerande vätskan. Ett annat sätt är att använda ett dränerande system som töms på vatten då det inte är i drift.
FUD - Forskning, Utveckling, Demonstration.
Fusion - Atomkärnor slås samman för att utvinna kärnenergi.
Geotermisk energi härstammar från jordens inre och bildas huvudsakligen genom radioaktivt sönderfall.
Förbränningsgaser - De heta gaser som uppstår vid förbränning (det man i dagligt tal kallar rök).
Förgasning - Överföring av fast material, t.ex. kol eller torv till gasform med eller utan kemisk förändring av ingående ämnen.
Förnybar energikälla - Energi som "förnyas", det vill säga cirkulerar och omvandlas i vårt ekologiska system, exempelvis vattenkraft, solenergi, vindenergi, biobränsle, vågenergi och geotermisk energi.
Försurning - Nedfall av kväveoxid och svaveldioxider som ombildats till syra och försurar sjöar, skogar och mark.
Förugn - Där bränslet förbränns och bildar en brännbar gas som sedan effektivt efterförbränns i eldkanalen.
Förädlat biobränsle – Briketter och pellets.

G
Gasverk - Anläggning med gasgeneratorer för produktion av gas.
Gasturbin - Snabbstartande värmekraftaggregat som används som reservkraftverk. Utmärkande är relativt låga anläggningskostnader och höga driftkostnader. Verkningsgrad ca 25 %.
Generator - Kraftkälla. En maskin som alstrar elektrisk eller kemisk energi.
Geotermisk energi - Värme från jordens inre, exempelvis vulkanisk värme.
Graddag - Statistiskt uttryck, dagar då utetemperaturen understiger +17 grader, och fastigheten behöver värmas.
GROT - Avverkningsrester i form av grenar och toppar som uppstår vid gallring och slutavverkning i skogen.
Gröna nyckeltal - Se indikatorer.

H
Handel med utsläppsrätter - Ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Genom utsläppshandel blir det möjligt att genomföra utsläppsminskningar i det land och i den anläggning där det kostar minst. En marknadsaktör kan genom handeln i princip välja mellan att minska sina egna utsläpp – eller betala andra för att göra detsamma. Företag med höga kostnader för åtgärder kan köpa utsläppsrätter från företag med lägre kostnader för utsläppsminskningar. Den som släpper ut mindre än tillåtet enligt innehavet av andelarna kan sälja överskottet till andra företag.
Hetvatten - Vatten som är uppvärmt över 100 grader som distribueras under tryck, exempelvis i ett fjärrvärmesystem.
Högspänning - Hög elektrisk spänning som överstiger 1000 V, för överföring av ström över stora avstånd.
Huvudsäkring - Säkring vilken genom hela fastighetens/lägenhetens strömförbrukning passerar.
Hushållsel - Den el som används till belysning, hushållsmaskiner och hemapparater, dock ej uppvärmning och varmvatten.

I
Indikatorer - Ett sätt att mäta hållbar utveckling eller ett sätt att jämföra miljöpåverkan i olika verksamheter.
ISO 9001 - Internationell standard för kvalitetsarbete.
ISO 14001 - Internationell standard för miljöledningssystem.

J
Joniserad strålning - Benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och slår ut elektroner från atomer och molekyler som då blir elektriskt laddade joner.

K
Katod - Den elektrod i en elektrolytisk cell som utgör strömkällans negativa pol.
Kemisk energi - Energi som avges eller upptas när bindningar mellan atomer ändras.
Kinetisk energi - Kinetisk energi är den energi som ett föremål har p.g.a. sin rörelse, dvs. föremålets rörelseenergi.
Klimatskal - Husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår förstås också husets fönster och ytterdörrar.
Koks - Fast produkt erhållen vid pyrolys av kol.
Koksugnsgas - Brännbar gas som avgår vid koksning av kol.
Koksverk - Anläggning för produktion av koks och rening av koksugnsgaser.
Kol - Brännbar bergart med hög halt av grundämnet kol.
Koldioxidekvivalent: Mått på mängd växthusgaser, där bidraget från varje enskild gas har räknats om till den mängd koldioxid som har samma inverkan på klimatet.
Koldioxidhalt - CO2 - Andelen koldioxid i atmosfären
Kolsänka: I all levande materia binds kol. Genom att kol varaktigt binds i framför allt växtmaterial skapas en så kallad kolsänka. Den mest betydelsefulla kolsänkan utgörs av det kol som årligen lagras i skogarnas ekosystem
Komfortvärmepump - En uteluftsvärmepump som också kan användas för kylning under den varma årstiden.
Kondenskraft - Produceras även i kraftvärmeverk med återkylare.
Kondenskraftverk - Anläggning för produktion av enbart elkraft, där ångan kondenseras utan att man tagit tillvara på värmen.
Konvektion - Värmetransport genom strömning i luft eller vätska.
Konvertering - Byte av värmesystem, exempelvis från elvärme till fjärrvärme.
Krackning - Sönderdelning av tunga kolväten i petroleum i lättare kolväten.
Kraftvärmeverk - Kraftverk som producerar både el och värme till angränsande fjärrvärmenät eller industriella processer. Kraftvärmeverket kan liknas vid en gigantisk tryckkokare. Ångan från det kokande vattnet driver turbiner som i sin tur driver generatorer som alstrar elström som matas ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet.
Kväveoxid - se NOx.
Kärnenergi - Energi frigjord vid kärnreaktioner eller kärnsönderfall.
Kärnkraft - Energi som frigörs vid den kärnreaktion då atomkärnor splittras efter att ha träffats av en neutron.
Kärnkraftverk - Kraftverk som utnyttjar kärnenergi för produktion av elektrisk energi.
Köldmedium - Olika typer av vätskor som används för att producera kyla i kylanläggningar eller värme i värmepumpar.

L
Lakvatten - Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, mellanlagring eller transport.
LCA - Livscykelanalys. En metod att analysera/identifiera en varas totala miljöpåverkan, från vaggan till graven. Med en LCA försöker man värdera den miljöpåverkan en vara eller aktivitet leder till, t ex i pengar eller i CO2-ekvivalenter.
Legionella - Legionella är en bakteriefamilj som finns naturligt i vårt drickvatten. Legionella har normalt låg tillväxt vid låga temperaturer, t ex då det går i markförlagda vattenledningar (+-0 till +10°C), men ökar kraftigt i tillväxt vid temperaturer omkring kroppstemperatur (ca 37°C). Vid temperaturer över 50°C dör Legionellabakterien.
Likström - Elektrisk ström för vilken elektronflödet hela tiden har samma riktning.
Lågenergilampor - Lågenergilampor ger mycket ljus med hjälp av lite energi. De kan spara upp till 80 % el och lysa tio gånger längre än glödlampor. Det finns två slags lågenergilampor. Den med skruvsockel kallas lysrörslampa och ersätter glödlampor. Den andra med stift kallas kompaktlysrör. Till den krävs speciella armaturer där elektroniken finns i armaturen.
Lågspänning - Upp till 1000 V, låg elektrisk spänning av den storlek som lämpar sig för hushållsbruk.
Lägesenergi - Även kallad potentiell energi. Den form av energi en kropp har beroende på sitt läge. Exempel: vatten i en högt beläget damm.

M
Masugnsgas - Brännbar reduktionsgas bestående av kvävgas, kolmonoxid och vätgas bildad vid reduktion av malm i gasugn.
Mekanisk energi - Vatten i en damm har lägesenergi. När vattnet faller i ett vattenfall omvandlas lägesenergin till rörelseenergi. Läges- och rörelseenergi i samordnad rörelse blir mekanisk energi.
Metanol - Kan utvinnas ur naturgas, kol, metangas från deponi, torv och cellulosa. Kan anpassas för att ersätta både bensin och diesel. Energiinnehållet i metanol är lägre än i bensin, men det kompenseras av ett högre oktantal. Energieffektiviteten blir således högre.
Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Motorbensin - Bensin avsedd för förbränningsmotorer med tändstift.
Mottryckskraft - Elektrisk energi producerad med hjälp av tillgängligt temperaturfall i anläggning som producerar ånga. Benämns numera som kraftvärme i fjärrvärmesystem re-spektive kraftvärme i industrin.
Mätaravläsning - Manuell avläsning av mätaren i en fastighet för att ta reda på förbrukningen.

N
Naturgas - Ett fossilt bränsle som består till 90 % av metan. Vid förbränning ger naturgasen lägre halter av miljöskadliga ämnen jämfört med olja. Gasen används bland annat som bränsle inom industrin, som fordonsbränsle och i hushåll.
Naturgaskombi - En kombinerad gasturbin- ångturbinanläggning som drivs med naturgas.
Neutron - Kärnpartikel utan elektrisk laddning. Frigörs ur kärnan vid kärnreaktioner.
Nord Pool - Kan jämföras med en aktiebörs men är istället en gemensam norsk-svensk-finsk elbörs där elbolag handlar med el.
Normalår - Statistiskt beräknat år med avseende på värden för meteorologiska företeelser på grundval av observationer under en följd av år.
NOx - Kväveoxider - Hög förbränningstemperatur och hög syrehalt ger hög halt av kväveoxider.
Nyttiggjord energi - Energi som nyttjas för avsett ändamål inom ett avgränsat system.
Närvarogivare - Principen är ofta att ljuset tänds manuellt och förblir tänt så länge en människa befinner sig i rummet. Ljuset släcks automatiskt när rummet stått tomt en tid. Närvarogivare kan installeras i befintliga eldosor. Den har vidare god funktion och släcker inte ljuset vid stillasittande arbete. Närvarogivare för belysning spar energi och ökar ljuskällornas livslängd. Elförbrukningen för belysning kan i vissa fall skäras ner med ca 40 procent.
Nättariff - Avgift för det lokala elnät som fastigheten är inkopplad på.
Nätägare - Ansvarar för att elenergin distribueras från produktionsanläggningen till elanvändarna.

O
Ofullständig förbränning - Förbränning med luftunderskott, rökgaserna innehåller sot, koloxid (CO)och andra föroreningar.
OGC - Organiskt bundet kol, gränsvärdet är 100 mg/m3.
Olja - Fossilt bränsle även kallad petroleum.
Oljeekvivalent - Kvantitet eldningsolja som vid praktisk användning anses energimässigt motsvara en kvantitet annat bränsle.
Oljekondenskraftverk - Anläggning som producerar el med olja som bränsle.
Omvandlingsförlust - Energiförlust i omvandlingsanläggning som beror av anläggningens verkningsgrad.
Omvändförbränning - Effektivast, fläktstyrd tilluft ovan ifrån genom vedinlägget, effektiv förbränning där gaser förbränns i en keramisk kammare.
Optisk verkningsgrad - All solinstrålning mot en solfångare kan inte omvandlas till nyttig värme. En del förloras till exempel genom reflektion i täckglaset. Den optiska verkningsgraden är ett mått på hur stor andel av den infallande solstrålningen som solfångaren kan absorbera.

P
Passiv solvärme - En husstomme lagrar solvärme under dagen och avger denna till rummet under natten. Jämför med aktiv solvärme då en solfångare utnyttjas för att ta till vara på solenergin.
Pellets - Är stavformade, komprimerade bränslestycken som tillverkas av sågspån eller kutterspån. Används som bränsle både i stora pannor för fjärrvärmeproduktion och i mindre pannor i småhus.
Petroleumprodukt - Gasformig, flytande eller fast blandning av kolväten, framställd ur petroleum genom destillation, krackning eller annan process.
Plutonium - Grundämne som kan klyvas under energiutveckling.
Potentiell energi - Avges eller upptas när ett föremåls läge förändras.
Primärluft - Luft som startar förbränningsprocessen.
Proton - Kärnpartikel med positiv laddning.
Pulver - Av trä eldas främst i fjärrvärmeanläggningar.
Pumpkraftverk - Kraftverk vid vilket vatten pumpas från en nivå under vattenturbinen till ett magasin över turbinens nivå.
Pyranin - Ett grönt färgämne som exempelvis tillsätts i fjärrvärmevattnet för att upptäcka läckage. Används även i schampo.
Pyrolys - Träförgasning utan extra lufttillskott.

R
Radiator - Det som många i vardagligt tal kallar (värme)element och som överför värme till inomhusluften.
Radioaktivitet - Spontant sönderfall av instabila atomkärnor.
Radioaktivt avfall - Radioaktiva restprodukter, främst från drift av kärnreaktorer.
Raffinera - Rena en råvara genom att helt eller delvis ta bort föroreningar eller skadliga beståndsdelar.
Raffinaderi - Anläggning där råolja bearbetas till olika petroleumprodukter.
Rapsmetylester (RME) - Utvinns ur raps och används främst i dieselmotorer. Anses vara mera tveksamt som alternativt bränsle. Visserligen minskar koldioxidutsläppen, men RME bidrar till större utsläpp av kvävedioxider.
Reflektans - Anger hur mycket av den infallande strålningen som reflekteras av en yta.
Reflektor - Ett blankt skikt som reflekterar infallande strålning. Reflektorer används för att öka den insamlade mängden solstrålning.
Returlutar - Är produkt från den kemiska massaindustrin.
Roster - Löstagbar plåt där förbränningsprocessen av bränslet startar, primärluften går genom rostret. Rostret skall rengöras med jämna intervall.
Råolja - Utvunnet petroleum som inte undergått annan behandling än eventuellt avskiljande av lösta gaser och främmande ämnen och som är under transport eller lagring eller utnyttjas som råvara.
Rökgasförlust - Den värme som går förlorad genom rökgaserna. Är dessutom förbränningen ofullständig får man rökgasförluster genom den energimängd som sot, koloxid och oförbrända kolväten innehåller.
Rörelseenergi - Även kallad kinetisk energi. Den form av energi en kropp har p g a sin rörelse.
Rötgas - Brännbar gas bildad vid rötning.
Rötning - Styrd biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden, varvid organiskt material omvandlas utan luftomsättning i vattenfyllda porer under bildning av illaluktande ämnen som viss kolväten, ammoniak och vätesulfid.

S
Sekundärluft - Luft som efterförbränner den i förbränningsprocessen bildade gasen, tillförs ovanifrån genom särskild kanal.
Solceller - Används för att producera el.
Solenergi - Energi som kommer från solens kärnprocesser.
Solfångare - Används för att producera värmeenergi.
Skorsten - Rökkanal är olika dimensionerad mot värme i rökgaserna beroende på bränsletyp. Ved har högre rökgastemperatur än olja.
Solinstrålning - I Sverige varierar den årliga solinstrålningen mellan ca 800 kWh/m2 i norr och ca 1 000 kWh/m2 i söder. Den totala instrålningen kan delas upp i direkt (som ger skarpa skuggor) och diffus strålning.
Spillvärme - Värme som avges från industriprocesser. Det är ett samlingsnamn på värmeenergi som normalt inte utnyttjats, som har "spillts" bort. Denna värme kan tas tillvara i fjärrvärmenätet.
Sprinklersystem - Säkerhetssystem mot bakbrand. När sprinklersystemets känselkropp känner hög värme utlöses systemet och vatten töms i matarröret och släcker eventuell bakbrand.
Stadsgas - Mellanvärdegas innehållande, förutom metan och kväve, butan och i låg halt kolmonoxid med tillsats av luktämne.
Stenkol - Brännbar bergart innehållande ca 85 viktprocent av grundämnet kol. Stenkol är ett mellanstadium i omvandlingen från brunkol till antracit.
Stoft - Fasta partiklar i rökgasen, dessa består av sot (ofullständigt förbrända partiklar) och aska (oxider av metaller och alkaliska jordartsmetaller).
Stoker - Matar automatiskt bränsle till pannan, vid vissa typer av fliseldning.
Svartlut - Energirik restprodukt i massaindustrin som även innehåller värdefulla återvinningsbara kemikalier.
Svaveloxid SO2 - Förorening, emission, medför försurning.

T
Tall – och tallbecksolja - Är restprodukter från skogsindustrin.
Tappvarmvatten - Varmvatten som kommer ur vattenkranen.
Termostat - Anordning som automatiskt styr temperaturen på en apparat eller i en lokal inom angivna gränser.
Tjära - Bildas vid förbränning av biobränsle.
toe - Betyder ton olje ekvivalenter och är en energimängd: 1000 kWh = 11,63 toe.
Tonkilometer - Enhet för det transportarbete, som beräknats såsom produkten av det sammanlagda antalet kilometer som ett antal ton förflyttas och antalet ton.
Torv - Organisk jordart som bildas i fuktig och syrefattig miljö genom nedbrytning av döda växt- och djurdelar under inverkan av mikroorganismer och kemiska föreningar.
Transformator - Anordning för att förändra växelströmmens spänning till en nivå som är lämplig för överföring eller konsumtion.
Transmittans - Genomsläpplighet. Anger hur stor andel av infallande strålning som en yta släpper igenom.
Träpulver - En typ av förädlat bränsle.
Turbin - Maskin med propeller eller skovelliknande hjul som drivs av en gas eller vätska och producerar mekanisk energi.

U
Underförbränning - Undre delen av vedhögen i pannan brinner ofta fläktstyrd.
Uran - Naturligt förekommande, radioaktiv metall som i anrikad form utgör det viktigaste bränslet i en kärnreaktion.
Utsläppshandel - ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Genom utsläppshandel blir det möjligt att genomföra utsläppsminskningar i det land och i den anläggning där det kostar minst. En marknadsaktör kan genom handeln i princip välja mellan att minska sina egna utsläpp – eller betala andra för att göra detsamma. Företag med höga kostnader för åtgärder kan köpa utsläppsrätter från företag med lägre kostnader för utsläppsminskningar. Den som släpper ut mindre än tillåtet enligt innehavet av andelarna kan sälja överskottet till andra företag.
U-värde - Ett mått på värmeflöde genom t ex fönster, väggar och tak. Lågt U-värde innebär god isolering. U-värde 1,0 innebär ett värmeflöde på en watt per kvadratmeter yta per grad som skiljer temperatur mellan ute och inne, W/m2°C.

V
Varvtal - Det antal varv som t ex en fläkt snurrar per minut.
Varvtalsreglering - Reglering av varvtal på t ex en fläkt för att reglera ett luftflöde.
Vattenburen värme - Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med element för att avge värme.
Vattenkraft - Anläggning där elektrisk energi alstras via turbiner som drivs med strömmande vatten.
Vattenkraftverk - Kraftverk som omvandlar potentiell energi i vatten till elektrisk energi.
Verkningsgrad - Verkningsgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnyttjar energin och hur effektiv en energiprocess är. Andelen energiinehåll av bränslet som kommer huset till godo. Verkningsgraden brukar anges i %.
Vindkraftverk - Kraftverk som omvandlar vindenergi till elektrisk energi.
Vitvaror - Vanligen större hushållsprodukter, typ diskmaskin, tvättmaskin och kylmöbler.
VOC - Flyktiga kolväten, bildas vid dålig förbränning och låg förbränningstemperatur.
Värmebärare - En vätska, vanligtvis vatten, för transport av värme. För att minska risken för frysning blandas vattnet med (propylen)glykol.
Värmefaktor - Kvoten mellan mängd avgiven värme och mängd tillförd driftenergi. Används t ex som mått på värmepumpars effektivitet.
Värmekraft - Elektrisk energi som erhålls genom förbränning av bränsle som olja, kol, uran, biomassa, avfall och gas.
Värmekraftverk - Samlingsnamn för anläggningar för elproduktion genom omvandling av värme och el.
Värmepump - En värmekälla som använder el för att utvinna energi från till exempel marken, luften eller berggrunden. Valet av värmeälla beror på de lokala förutsättningarna. En värmepump kan antingen komplettera ett befintligt värmesystem eller ingå i ett helt nytt värmesystem. Värmepumpen levererar ungefär tre gånger så mycket värme som den använder elenergi för sin drift.
Värmeverk - Anläggning för produktion av värmeenergi till ett fjärrvärmenät.
Värmevärde - Den energimängd som är bunden i ett bränsle.
Värmeöverföring - Värme kan överföras från ett ställe med hög temperatur till ett annat med lägre temperatur genom ledning, konvektion eller strålning.
Vätgas - Kan utvinnas ur syntesgas samt genom elektrolys ur vatten. Vätgasen används i bränsleceller. Bränslecellen producerar el med hög verkningsgrad. Energiförbrukningen blir lägre jämfört med dieselmotorer, halverad jämfört med ottomotorer.
Växelström - Elektrisk ström för vilken elektronflödets riktning omkastas.
Växthuseffekten -Minskning av avkylning av atmosfären närmast jordytan, främst orsakad av förmågan hos vattenånga att absorbera värmestrålning.
Växthusgas - Fleratomiga gaser som finns i atmosfären.

W
Watt - Effekt anges i watt (W)
Wattimme - Skrivs som 1 Wh = 1 W under en timme. Om en 40 Wattslampa lyser i 5 timmar så har den förbrukat 200 Wh eftersom 40 x 5 = 200.

Å
Ångkol - Kol som huvudsakligen används för eldning.
Ångkraftverk - Värmekraftanläggning som drivs med ånga.
Ångpanna - I en ångpanna värms vatten under tryck till ånga och passerar en turbin som driver en generator som producerar el. Värmen i ångan värmer därefter fjärrvärmevatten.
Ångström Solar Center - Ett forskningsprogram inom Uppsala Universitet.
Ångturbin - Maskin i vilken strömmande ånga omvandlas till rörelseenergi och som via en generator alstrar elektrisk energi.

Ö
Överförbränning - Äldre metod där i princip hela vedinlägget brinner med primärluft underifrån.
 

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2014-03-24
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas