dcsimg

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningskällan för flerbostadshus och lokaler. Fjärrvärme är också ett bekvämt uppvärmningsalternativ för många villaägare, eftersom de slipper arbetet med den egna pannan; ingen sotning, ingen eldning och man behöver inte fylla på bränsle.

Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät. Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller kraftvärmeverk. Kraftvärme innebär att både el och värme kan produceras samtidigt.

Fjärrvärmecentralen

Värmen transporteras till fastigheterna i nedgrävda kulvertrör. För att kunna ta emot värmen från kulverten behöver fastigheten utrustas med en fjärrvärmecentral, där bland annat två värmeväxlare finns, en för varmvatten och en för värme.

Fjärrvärmeverket

Värmeproduktion i stora centrala anläggningar (pannor) är effektivare och miljövänligare än när varje villaägare eldar i sin egen panna. Professionell personal kontrollerar driften samtidigt som energin i bränslet utnyttjas optimalt. Även spillvärme från industri eller avloppsvatten kan användas i fjärrvärmesystemet.

En stor del av Sveriges fjärrvärme produceras med biobränslen. Biobränslen hämtas i form av restprodukter från bland annat sågverk och andra träindustrier och från överblivna grenar och toppar i skogsbruket. Förbränningen sker under kontrollerade och miljövänliga former. År 2010 stod trädbränsle för 46 %, avfall för 17 %, torv för 4 % och spillvärme för 5 % av den tillförda energin i fjärrvärmeproduktionen i Sverige.  

Användning av fjärrvärme i Sverige

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler i Sverige.

Dela med andra:
Skapad: 2009-12-08  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Kulvert = är en täckt underjordisk kanal eller gång. En kulvert används för att distribuera fjärrvärme eller vatten eller för underjordisk gångtrafik mellan olika byggnader till exempel.

Värmeväxlare = är en apparat som för över värme från ett system till ett annat. Det sker utan att vattnet, gasen eller annat som transporterar värmen i de två system blandas med varandra.