dcsimg

Fossila energikällor

Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden. De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar.

Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och gasformiga kolväten, råolja och gas.

Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Kol bildas också i processer av omvandling av organiskt material under lång tid. Lagren av fossila bränslen på jorden minskar snabbt i den takt som vi använder dessa och eftersom nybildningstakten av fossila bränslen är väldigt lång hinner vi förbruka lagren. Fossila bränslen är en ändlig resurs och kommer att ta slut i framtiden.

Miljöpåverkan

Belastningen på miljön är stor vid förbränning av fossila bränslen. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller flera olika ämnen däribland svaveloxider, koldioxid och sotpartiklar. Dessa ämnen påverkar vår miljö, skogen blir försurad av svaveloxider, koldioxiden bidrar till en ökad växthuseffekt och partiklarna medför bl a en dålig luftkvalitet. Vi måste därför minska vår användning av fossila bränslen.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2014-02-20
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

... den största oljereserven finns i Mellanöstern, med drygt 60 %? Den största mängden olja konsumeras i USA.