dcsimg

Omvandling

Energi kan inte skapas eller förstöras, utan bara omvandlas mellan olika former. Det kallas för energiprincipen. Energin kan befinna sig i olika former, som t ex lägesenergi, kemiskt bunden energi, rörelseenergi eller värmeenergi.

Även om energi inte kan skapas eller förstöras pratar vi om energitillförsel, el- och värmeproduktion och energiförbrukning. Det som avses när vi använder dessa ord är att energin omvandlas mellan olika former, i energikedjor. 

Ursprungsenergin

Det som avses med ordet tillförsel är ursprungsenergin eller de energikällor som tillförs energisystemet för vidare omvandling till olika energibärare. Vi har till exempel tillförsel av råolja, biomassa från skogen, regn eller smältvatten som lagras i vattenmagasin, solinstrålning eller vindens energiinnehåll. Energin i tillförselfasen kan vara i form av kemisk bunden energi (olja, naturgas, kol eller biomassa), lägesenergi (vattenkraftverkens magasin), värme (geotermiskt energi eller bergvärme) eller i form av rörelseenergi (vind, vågor, strömmande vatten).

Omvandlingen

I nästa steg omvandlas den tillförda energin till olika energibärare som el, fjärrvärme, fjärrkyla, bensin och diesel. Då kan man säga att dessa energibärare produceras. Det är viktigt att komma ihåg att energi inte kan produceras utan energibärarna. Därför pratar vi ofta om elproduktion, värmeproduktion eller produktion av bensin. Det vi menar är då att den tillförda energin förädlas (omvandlas) till för människan användbara energiformer.

När vi sedan använder energin är det också en omvandling. I detta steg omvandlas el, värme eller rörelseenergi till energiformen ”värme vid låg temperatur” eller värme som inte kan utnyttjas mer av människan. Denna energiform kan inte människan utnyttja utan den strålar ut i atmosfären. Där den antingen lämnar Jordens atmosfär i form av värmestrålning eller deltar i Jordens naturliga kretslopp.

Energiförluster

I vissa sammanhang pratar vi även om energiförluster. Förluster är också en omvandling av energin till former som människan inte kan utnyttja. Det handlar ofta om värme vid låga temperaturer.

Vad är energiomvandling?

Som energiprincipen säger så kan energi bara omvandlas mellan olika former, aldrig förintas. För att förstå detta kommer här tre exempel på en omvandlings- eller energikedja:

Energikällor

Vattenkraft

Biobränsle

Olja

Utgångsläge

Vatten samlas i vattenmagasin och befinner sig då i lägesenergi Kemiskt bunden energi i växter Kemiskt bunden energi i råolja
       

Steg 1

I vattenkraftverk skapar fallande vatten rörelseenergi. Rörelseenergin sätter en turbin i rörelse. Vid förbränning av biobränslet omvandlas den kemiskt bundna energin till värmeenergi som i sin tur förångar vatten. Råoljan förädlas till bensin och diesel, kemiskt bunden energi
       

Steg 2

Med hjälp av generatorn i kraftverket omvandlas rörelseenergin till elenergi. Elenergi är egentligen en form av rörelseenergi eftersom det handlar om en ström (rörelse) av elektroner. Rörelseenergin i ångan sätter fart på en turbin Med hjälp av förbränningsmotorn omvandlas kemiskt bunden energi till rörelseenergi som driver fordon framåt
       

Steg 3

Elenergin omvandlas till olika former, rörelseenergi i en elmotor, ljus i en lampa eller värme i ett element. Med hjälp av generatorn i kraftverket omvandlas rörelseenergin till elenergi. Elenergi är egentligen en form av rörelseenergi eftersom det handlar om en ström (rörelse) av elektroner. Rörelseenergin omvandlas till värme som inte kan utnyttjas av människan. En del används för att värma bilkupén.
       

Steg 4

Den sista omvandlingen är att energin övergår till värme som inte kan utnyttjas mer av människan. En del lämnar jorden som värmestrålning och en del stannar kvar och ingår i Jordens kretslopp. Elenergin omvandlas till olika former, rörelseenergi i en elmotor, ljus i en lampa eller värme i ett element.  
       
    Den sista omvandlingen är att energin övergår till värme som inte kan utnyttjas mer av människan. En del lämnar jorden som värmestrålning och en del stannar kvar och ingår i Jordens kretslopp.  
Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2009-12-04
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas