dcsimg

Övriga högskole- och universitetskurser

Det finns en rad kurser inom energi- och klimatområdet som är öppna för alla att söka.

Göteborgs universitet

Resurseffektivitet – energi, materialflöden och ekosystemtjänster, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 100 %
Behörighet: 120 hp out of which at least 90 hp are in natural science or technology, and at least 15 hp in environmental science or equivalent. English B.
Språk: Engelska

Population growth and economic development put pressure on drastically increased resource efficiency. The objective is to study barriers and drivers for an efficiency improvement, with a focus on energy, material flows and ecosystem services. The present situation, together with already implemented good solutions, is presented. Tools and concepts like Ecological footprints, Waste hierarchy, Decoupling, Resilience, Virtual water and Rebound effect are studied. Options for policy measures are analyzed. Resurseffektivitet

Högskolan i Dalarna

Dynamisk simulering och kultursammanhang av energisystem, 6 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Kandidatexamen med huvudområde inom teknik, matematik, fysik eller kemi, eller motsvarande samt Engelska B.
Språk: Engelska

Kursen omfattar såväl teknik som samhällsvetenskap. Efter genomgången kurs ska studenten bl a kunna förstå och tillämpa grundläggande tekniker för dynamisk simulering av energisystem och förstå vikten av kulturella och samhällsvetenskapliga sammanhang för betydelsen och användning av energiteknik. Dynamisk simulering och kultursammanhang av energisystem

Högskolan i Gävle

Energiresurser, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande termodynamik 7,5 hp samt Grundläggande strömningslära 7,5 hp, eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursens övergripande mål är att öka kompetensen och ge ökade insikter för dem som kommer att arbeta med energisystemanalys. Efter kursen ska studenten kunna:

 • Utformningen av olika energiförsörjningssystem.
 • Hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme.
 • Olika förnybara energislag, deras möjligheter och problem.
 • En samlad bild av elproduktion och elmarknaden
 • Uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion samt kommunala energisystem.

Energiresurser, 7,5 hp

Energy Resources, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Fundamentals in Thermodynamics 7,5 hp and Fundamentals in Fluid Mechanics 7,5 hp, or equivalent
Språk: Engelska

After completion of the course the student shall be able to:

 • Describe the design of the various energy systems
 • Explain how the conversion is done by energy resources into electrical energy and heat
 • Discuss various renewable energy sources, their possibilities and problems
 • Give an overview of power generation and electricity
 • Describe the construction of a district heating system, its theory, technique and function, and municipal energy systems
 • Perform enery systems analysis using optimisation tools

Energy Resources, 7,5 hp

Energiteknik, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Beräkningsmetodik för högskoletekniker 15,0 hp eller motsvarande.
Språk: Svenska

Efter slutförd kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i mekanisk värmeteori och strömningslära, samt studerat exempel på tekniska tillämpningar vid olika konstruktioner och produktionsprocesser. Vidare ska studenten ha övergripande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos kraft- och värmetekniska anläggningar. Energiteknik, 7,5 hp

Energy Utilization, 9 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Bachelor of Science (BSC), or Bachelor of Engineering (BEng) degrees in relevant disciplines - or documented equivalents thereof. The applicant should have a minimum of Thermodynamics and Fluid Dynamics at 15 credits - or equivalent.
Språk: Engelska

After the course the student should have a “top-down” approach, which comprises being more concerned with the system than the components in order to avoid sub-optimization. Different energy carriers will be judged against each other as well as measures to decrease the energy demand either at the production stage or at utilization. Other objectives of the course are to provide a fundamental knowledge in heating, cooling, ventilation and indoor climate in buildings. Heat transfer principles are introduced with applications to energy losses from a building envelope and moisture transmission in buildings will be discussed. Energy Utilization, 9 hp

Industrial Energy Systems, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Bachelor of Science in Sustainable Energy Systems or thereof.
Språk: Engelska

This course aims at providing knowledge about industrial energy systems. The course considers both supply and demand side aspects and focus at providing knowledge concerning the connection of the use of energy and industrial production. Energy surveys, energy saving potentials and the industrial energy use, and its significance for example for the environment, are considered. The aim is also to provide knowledge of computational tools for analysing industrial energy systems from a systems point of view and give an understanding for the industrial building as an energy system. Industrial Energy Systems

Sustainable Building Architecture, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Building Energy Systems, Industrial Energy Systems and Environmental Assessment of Buildings or thereof.
Språk: Engelska

After the course the students should be able to work with:

 • Sustainable building and services systems
 • Energy management in buildings and infrastructure systems
 • Climate, climate change and the built environment
 • Innovation, design and sustainable technologies.

Sustainable Building Architecture, 7,5 hp

Värmeöverföring, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Matematik för Ingenjörer 15 hp, Grundläggande termodynamik 7,5 hp, Grundläggande strömningslära 7,5 hp eller motsvarande.
Språk: Svenska

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för de teoretiska samband som förekommer i värmeöverföring
 • Använda förenklade lösningsmetoder som förekommer i värmeöverföring
 • Redogöra för hur de teoretiska sambanden relaterar till strömnings- och temperaturfördelning i grundläggande och tillämpade fall
 • Använda numeriska lösningsmetoder som förekommer i värmeledning.

Värmeöverföring, 7,5 hp

Högskolan i Halmstad

Energieffektivisering, 7,5 hp
Studieform
: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska, engelska kan förekomma

Effektiv energianvändning är en avgörande faktor inom moderna energisystem och konceptet energieffektivisering växer starkt i betydelse. Den nuvarande och framtida potentialen inom detta område är påtaglig och vinsterna kan mätas i både ekonomiska och miljömässiga termer. Kursen innehåller grundläggande frågeställningar och tekniker i samband med effektiv energianvändning i bostäder, lokaler och industriella processer. Det inkluderar områden som uppvärmning, ventilation, belysning, driftoptimering och användarrelaterat beteende. Energieffektivisering, 7,5 hp

Energideklaration, 7,5 hp
Studieform
: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Energieffektivisering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper i byggnadsfysik.
Språk: Svenska

Energideklarationer ska bidra till att våra bostäder och lokaler blir mer energieffektiva. Deklarationen ska utföras av certifierade energiexperter på ett ackrediterat företag och innehålla förslag om förbättringar. Kursens målsättning är att erbjuda kunskap till dessa experter. Innehållet är värdefullt för alla som arbetar med energi i fastigheter. Energideklaration, 7,5 hp

Förnybar energi, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet. Kravet på svensk språkfärdighet är undantaget för studenter som annars uppfyller behörighetskraven, genom tidigare studier utanför Sverige.
Språk: Engelska

Kursen handlar om hållbara energisystem för ett framtida samhälle. Utifrån fundamentala energiprinciper studeras möjligheterna till energieffektivisering. Du studerar solvärme, såväl som solceller, bioenergi, vattenkraft, vindkraft och annan förnybar energiproduktion. Du kommer också få besöka anläggningar där förnybar energi redan används. Förnybar energi, 7,5 hp

Högskolan i Jönköping

Hållbar omställning – vägar ut ur kriserna, 15 hp
Studieform
: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Finanskris, klimatkris, miljökris! Världen står inför problem. I kursen behandlas orsaker till och samband mellan dessa kriser. Förslag på lösningar, från individuell till global nivå, presenteras och analyseras. Vi bjuder in experter på t.ex. ekonomi och energi med olika syn på framtidens utmaningar. Det gäller bl.a. transporter, konsumtion, stadsplanering, livsmedelssäkerhet och rättvisa. Kursen avser att ge en grund för att bättre förstå aktuella kriser för människan och natursystemen samt möjliga lösningar på dessa. Hållbar omställning

Karlstads universitet

Energi- och miljösystem, 30 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: Matematik, 15 hp, Energi- och miljöteknik, 15 hp, Industriell energiteknik, 15 hp, Värme- och strömningslära, 15 hp, Installationsteknik, 15 hp eller motsvarande.
Språk: Svenska

I kursen ingår en fördjupning inom värmetransport, LCC, miljöekonomi, miljöbedömning av energi samt introduktion till dynamisk simulering av energisystem. Energi- och miljösystem, 30 hp

Energi- och miljöteknik, grundkurs, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Kursen ger grundläggande kunskaper om centrala energi- och miljöfrågor och sambanden mellan dessa. Introduktioner av begrepp och principer följs av fördjupningar inom resurseffektivisering, energitekniska tillämpningar, hydromekanik, miljöproblem och miljöteknik. Kursen ger också kunskaper om hållbar utveckling, det svenska energisystemet och olika verktyg i miljöarbetet. Energi- och miljöteknik, grundkurs, 15 hp

Energi och miljöoptimering, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: För behörighet krävs kunskaper motsvarande kursen Termodynamik och grundläggande energiteknik (7,5 hp), kunskaper i matematik innefattande grundläggande linjär algebra (3 hp) och flervariabelanalys (3 hp), samt kunskaper i programmering (3 hp) som utgör en grund för arbete med Matlab.
Språk: Svenska

Kursen behandlar metoder för att energi- och miljömässigt optimera tekniska system. Det kan t ex handla om att utforma energisystem så att de är energi- och kostnadseffektiva samtidigt som deras negativa miljöpåverkan görs så liten som möjligt. Exempel på system där metoderna kan tillämpas är fjärrvärmenät, avfalls- och återvinningssystem, processindustri, kraftvärmeanläggningar m fl. Metoderna innefattar bl a användning av linjärprogrammering för kombinerad energi- och miljömässig optimering samt olika metoder för energieffektivisering. Energi och miljöoptimering, 15 hp

Energiteknik, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D och Fysik B.
Språk: Svenska

Kursen är en introduktion i energiteknik med tillämpningar inom maskinteknikområdet. Utgående från grunderna i termodynamik samt värme- och strömningslära behandlas värme- och kraftgenerering, värmeväxling, rörströmning samt förbränningsteknik. Kursen belyser även omfattning och utnyttjande av förnyelsebara energikällor. Energiteknik, 7,5 hp

Industriella energisystem, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Språk: Svenska

Kursens fokuserar i huvudsak på de anläggningar som levererar värme och/eller el, exempelvis kraftvärmeverk eller motsvarande anläggningar hos energiintensiv industri. Kursen tar upp allt från, för anläggningarna nödvändiga, enhetsoperationer till regionala energisystem. Studierna ska ge en bild av hur energisystem fungerar teknisk samt vilka betingelser dessa verkar under. Industriella energisystem, 15 hp

Miljöteknik, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Kursen ger grundläggande kunskaper om centrala energi- och miljöfrågor och sambanden mellan dessa. Introduktioner av begrepp och principer följs av fördjupningar inom resurseffektivisering, miljöproblem och miljöteknik med tyngdpunkt i reningsteknik. Kursen ger också kunskaper om hållbar utveckling och olika verktyg i miljöarbetet. Miljöteknik, 7,5 hp 

Termodynamik och grundläggande energiteknik, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Matematisk grundkurs, 7,5 hp, Experimentell problemlösning med datorstöd, 6,0 hp, Envariabelanalys, 7,5 hp, Flervariabelanalys, 7,5 hp och Mekanik för civilingenjörer, 7,5 hp eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursen syftar till att förstå och tillämpa samband från termodynamiken. Detta kan till exempel vara hur värme kan ge arbete i en ångkraftsprocess och hur energiförbrukningen beräknas för en process. Dessutom ges en översikt av olika metoder för energiomvandling. Termodynamik och grundläggande energiteknik, 7,5 hp

Linnéuniversitetet

Energi- och klimateffektivit byggande, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Engelska B samt minst 60 hp inom ämnet byggteknik eller motsvarande.
Språk: Engelska

The course provides knowledge of the energy and material flows in the built environment. The energy analysis includes energy use in the life cycle of a building, and various fossil fuel and biomass-based energy systems. The material flow focuses on the environmental impacts of different structural material (wood, concrete, metals) used in the production of buildings. Energi- och klimateffektivit byggande, 7,5 hp

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag, 10 hp
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Engelska

Kursen ska ge kunskaper om teknik för förnybara energikällor och energihushållning, om energiförsörjning till landsbygdsföretag och till småhus samt om jordbrukets potentiella roll som energileverantör. Olika aspekter av miljöpåverkan, energianalys, energihushållning och energiplanering samt möjligheterna till energibesparande åtgärder i anläggningar och bostäder behandlas. En viktig del i kursen rör möjligheterna att utnyttja förnybara energislag såsom bioenergi, värmepump, solenergi, vind- och vattenenergi mm. Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag, 10 hp

Energi- och klimatsmarta lösningar, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Miljöfrågorna 7,5 hp, Klimatfrågan 7,5 hp, Branschstudier 7,5 hp, eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursen tar upp problemställningar kring framtidens energiförsörjning samt pågående energiomställningsarbete mot mer hållbara lösningar både ur ett regional, nationellt som globalt perspektiv. Energiprestanda, miljöprestanda och andra egenskaper för olika traditionella och förnybara energikällor behandlas ur ett livscykelperspektiv. Frågor om energianvändning och energieffektivisering diskuteras likaså olika framtidsscenarier och utmaningar, klimathot, energikris och ekonomi. Energi- och klimatsmarta lösningar, 7,5 hp

Energisystem, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Kurser om minst 60 hp vid teknisk eller matematisk-naturvetenskaplig fakultet.
Språk: Svenska

Kursen går igenom villkoren för systemlösningar och systemstorlekar anpassade till en orts, en regions eller till ett lands efterfrågan på olika energibärare och till dess tillgångar på olika energiråvaror. Kursen behandlar även logistikens grunder, distribution och transporter. Jämförelser mellan olika systemlösningar från både ett tekniskt, logistiskt och uthållighetsperspektiv studeras. Energisystem, 7,5 hp

Energisystem - projektkurs, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande matematik I,7,5 hp, Fysik för energiteknik, 7,5 hp, Energisystem, 7,5 hp samt minst tre av följande kurser: Biobränslekunskap, 7,5 hp, Uthållig energiförsörjning, 7,5 hp, Konverteringsprocesser, 7,5, Energiteknik I, 7,5 hp, Förbränningsteknik I, 7,5 hp.
Språk: Svenska

Bygger på kunskaperna från Energisystemkursen, inom kursen utförs en projektuppgift i grupp där en systemlösning för energiförsörjningen i ett konkret exempel ska föreslås. I kursen ingår enklare ekonomiska kalkyler, val av komponenter och delsystem utifrån ekonomiska, logistiska och tekniska kriterier, motivering av valet av systemlösning ur såväl ekonomisk, miljömässig som teknisk synvinkel. Energisystem - projektkurs, 7,5 hp

Energitillsyn, 7,5 hp
Studieform
: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Två års högskolestudier (120 hp) inom miljö- och hälsoskydd, samt kurserna Byggnader och miljö och Miljöfarlig verksamhet eller motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller praktisk erfarenhet, exempelvis från klimat- och energirådgivning.
Språk: Svenska

Kursen behandlar tillsynsmetodik inriktad mot olika verksamheters energiförsörjning och energianvändning. Som grund ges en bred kunskap om energi begreppet och olika energitekniker. Fokus är ”hållbar utveckling” och behovet av en kraftfull energieffektivisering och en förnyelsebar resursanvändning. Handel med utsläppsrätter och energideklarationer presenteras och analyseras. Transportområdets utveckling, problem och behov av förändring belyses. Energitillsyn, 7,5 hp

Installationsteknik och energihushållning, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Som förkunskapskrav gäller grundläggande behörighet samt att ha läst motsvarande minst 30 hp inom ämnet byggteknik eller kursen Energisystem- projektkurs (2BT002/BT9113).
Språk: Svenska

Syftet med denna kurs är att ge kunskaper om allmänna principer för värme, ventilation, vatten och sanitet, elektriska ledningsdragningar och installationer. Dessutom ska den ge insikt om installationsteknikens betydelse för upprätthållande av termisk komfort, god luftkvalitet samt hygienmässiga förhållanden inomhus, samt kunskap för dimensionering av installationstekniska system. Installationsteknik och energihushållning, 7,5 hp

Uthållig energiförsörjning, 7,5 hp
Studieform: Normal och distanskurs
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 % och 25 %
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik C Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Språk: Svenska och engelska

Ett långsiktigt uthålligt energisystem bygger på ett effektivt utnyttjande av många olika primära energikällor och på distribution av energi i många olika former. En uthållig energiförsörjning kommer att bygga på en mångfald av olika tekniker: solvärmepaneler, solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk. I den här kursen introduceras kort och översiktligt de olika tekniker som idag står till buds för att producera olika kommersiella energibärare. Uthållig energiförsörjning, 7,5 hp

Luleå universitet

Avfallsteknik, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet samt BiA, FyB, KeB, MaE (Områdesbehörighet 10)
Språk: Svenska

Kursen ger kunskaper om kommunala och industriella avfall, om avfallshanteringssystemens uppbyggnad och funktion, samt avfallshanteringens relevans för samhälle och miljö. Avfallsteknik, 7,5 hp

Hållbara energisystem, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Engelska

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Känna till om energi och miljörelaterade frågor ur globalt, nationellt och regionalt perspektiv.
 • Känna till om globala och inhemska energitillgångar, dess användning och miljökonsekvenser.
 • Känna till om överenskommelser som finns internationellt för att utveckla världens energiförsörjning i en hållbar riktning.

Hållbara energisystem, 7,5 hp

Industriella energiprocesser, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet, avancerad nivå.
Språk: Engelska

This course is to provide a basic understanding of different industrial energy processes in paper and pulp industries, integrated steel plants and mining industries. Industriella energiprocesser, 7,5 hp

Naturresursteknik, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: FyB, KeA, Mae.
Språk: Svenska

Efter genomgången kurs ska studenten bl a kunna:

 • Redogöra för och reflektera över samhällets behov och försörjning av naturresurserna malm, mineral och vatten
 • Redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling
 • Översiktligt beskriva samhällets tekniska system för vatten- och avfallshantering

Naturresursteknik, 7,5 hp 

Solenergisystem, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande kunskap i engelska, matematik och fysik. Kännedom om Excel eller liknande program.
Språk: Engelska

Kursen avser att ge teoretiska och praktiska kunskaper om hur solenergi kan utnyttjas för värmeproduktion i liten och stor skala. Efter kursen kommer studenten att kunna dimensionera en solfångaranläggning för villabruk genom både handberäkningar och datorsimuleringar. Studenten ges även en inblick i hur potentialen för att utnyttja solenergi varierar i världen. Solenergisystem, 7,5 hp

Mälardalens högskola

Energioptimering för byggnader, 15 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Minst 120 hp från något eller några av dessa ämnen; teknik eller naturvetenskap, minst 90 hp inom byggnadsteknik eller energiteknik samt Sv B och En A. I de fall kursen ges på engelska ges undantag från kravet på Sv B.
Språk: Engelska

In this course calculation, analyses and parameter studies of the energy balance of buildings are made. It includes comparisons and analyses regarding energy consumption based on measurements as well as calculations. Thermal inertia and thermal indoor climate is also something that is important as well as calculations and analyses of life cycle costs and optimization regarding costs of energy, investment, maintenance etc. Energioptimering för byggnader, 15 hp 

Stockholms universitet

Energi och säkerhet, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 100 %
Behörighet: Students shall have fulfilled the requirements for a Fil.Kand. or corresponding exam, with 90 higher education credits in Economic History, International Relations or other related disciplines such as History, Human Geography, Economics, Social Anthropology, Sociology, and Political Science comprising an essay or an independent work of at least 15 higher education credits or admission to the master program in Globalization, Environment and Social Change. English B or equivalent.
Språk: Engelska

Sambandet mellan energi och säkerhet i det internationella systemet studeras. Olika energikällor och deras reella och potentiella betydelse för världsekonomin: kol, olja, gas, kärnkraft och alternativa energikällor diskuteras. En central fråga är huruvida det finns ett samband mellan globala energikriser och militära konflikter och, i så fall, hur dessa kan undvikas. Energi och säkerhet, 15 hp

Sveriges landbruksuniversitet

Energihandel, 5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 35 %
Behörighet: Kunskaper motsvarande minst 120 hp samt grundläggande kurs i företagsekonomi omfattande lägst 5 hp. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska A.
Språk: Svenska

Målet med kursen är att studenten ska få kunskaper om de energimarknader och den handel som finns och som främst berör Sverige. Kursen behandlar energimarknadernas omfattning, funktion och de mekanismer som styr utbud och efterfrågan på olika energislag och bränslen. Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar av inbjudna experter och ett studiebesök. Studenten genomför bl.a. ett individuellt fördjupande projektarbete. Energihandel, 5 hp

Energi och miljö, 5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 35 %
Behörighet: Förkunskap motsvarande 10 hp kemi.
Språk: Svenska

Kursen ger en översikt över energianvändningen i Sverige och världen samt kunskap om miljöpåverkan från olika energislag. Grundläggande energibegrepp och tekniker för energiutvinning behandlas. Tonvikten är på miljöeffekter i luft och vatten. Argumentationsanalys och skrivträning är integrerat i kursen. Energi och miljö, 5 hp

Val av energisystem, 10 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 35 %
Behörighet: Kunskaper motsvarande minst 30 hp på avancerad nivå inom ämnet teknologi/teknik, 15 hp energiteknik och 3 hp Energi- och livscykelanalys. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska B.
Språk: Svenska

I projektform studeras och analyseras avgränsade geografiska områden och strukturer av användare, och utformning av energisystem föreslås. Kursen är baserad på ett systemanalytiskt angreppssätt med tillämpning av metodik inom bland annat energiteknik, modellering och simulering, miljösystemanalys, ekonomisk kalkylering och projektledning. Metodik för bestämning av energibehov och övriga förutsättningar beskrivs generellt. Val av energisystem, 10 hp

Umeå universitet

Byggnaders energianvändning och fjärrvärmesystem, 15 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 100 %
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kraftvärmesystem, 7.5 hp (5EN014) och Värme och masstransport I, 10.5 hp (5EN030) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Språk: Svenska

Kursen behandlar primärt byggnaders energianvändning och kopplingen till fjärrvärme som energiförsörjningssystem. Baserat på byggnaders energianvändning så analyseras och värderas fjärrvärmenätets, produktionsanläggningens, fjärrvärmecentralens och byggnadens samverkan i ett fjärrvärmesystem. Byggnaders energianvändning och fjärrvärmesystem, 15 hp

Ekologi och energi i planeringen, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen behandlar hållbart nyttjande av naturen och dess resurser, med speciell inriktning mot samhällsplaneringens roll. Exempel ges från jord- och skogsbruk, fiskenäringen, energi- och vattenförsörjning, återvinning och deponering och byggande i mark m.m. Fortlöpande under kursen diskuteras möjligheterna att uppnå de nationella miljömålen. Den pågående globala klimatförändringen ges stort utrymme. Ekologi och energi i planeringen, 15 hp

Energi, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Grundläggande linjär algebra, 7,5hp, (5MA017) och Grundläggande analys, 7,5hp (5MA016) eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursen behandlar de grundläggande teorierna kring mekanismer för energi- och masstransport, energiomvandling samt centrala energitekniska tillämpningar. Exempel på detta är värmetransport genom väggar, värmeväxlare, strömningsmaskiner som pumpar, fläktar, turbiner och kompressorer men också nyttjande av energikällor som sol och vind samt anläggningar för förbränning för kraft och värmeproduktion. Energi, 7,5 hp

Energieffektivisering, 15 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 100 %
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Energiprocesser, 7.5 hp (5EN046), Tillämpad termodynamik, 15 hp (5EN020), Värme och ventilationsteknik, 7.5 hp (5EN026), alternativt krav är Byggnadsfysik, 7.5 hp (5BY002), Installationsteknik, 7.5 hp (5BY025) samt ytterligare 20 hp i ämnet Byggteknik. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Språk: Svenska

Kursens behandlar byggteknik och energieffektivisering i byggnader och. De studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om byggnaders energianvändning samt kunna analysera en byggnads termiska prestanda baserat på beräkningar och/eller mätta data, samt kunna redogöra för olika energieffektiviserings åtgärdar och konsekvenser av dessa utifrån energi, ekonomi etc. Kursen ger fördjupade kunskaper inom dimensionering och reglering av inneklimatinstallationer. Energieffektivisering, 15 hp

Energi och miljö, 4,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 15 %
Behörighet: Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8).
Språk: Svenska

Kursen består av en seminarieserie givna av gästförläsare från olika energi- och miljötekniska områden. Innehållet avser att behandla: det nationella och internationella energiläget, energi- och klimatpolitik, framställning och användning av bränslen/miljökonsekvenser, system för omvandling, distribution och användning av energi samt orientering om utvecklingen av uthålliga energikällor. Energi och miljö, 4,5 hp

Energikällor, 15 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Termodynamik, 12 hp (5EN035) eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursen behandlar översiktligt våra viktigaste energikällor. Inledningsvis behandlas kärnkraft, där reaktortyper, bränslehantering och därtill kopplade risker tas upp. Även fossila bränslen som kol, olja och naturgas behandlas. Huvuddelen av kursen behandlar dock förnybar energi. Även energikällornas roll i det svenska energisystemet nu och i framtiden diskuteras. De ekonomiska styrmedlen bl.a. i form av miljöskatter behandlas även översiktligt. Energikällor, 15 hp

Energilagringsteknik, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 100 %
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Värme- och masstransport I, 10,5 hp (5EN030) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Språk: Svenska

Inledningsvis förklaras varför energilagring är nödvändig för en bättre optimering av energitekniska system. Därefter visas olika möjligheter och applikationer för att lagra energi, exempelvis genom mekanisk, elektrisk, magnetisk, kemisk lagring samt genom fasomvandlingar. Dessutom behandlas termisk energilagring med koppling mot fjärrvärme, industri och solvärmesystem. Energilagringsteknik, 7,5 hp

Humanekologi och hållbar utveckling, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Kursen fokuserar på samspelet mellan människan och hennes totala omgivning. Olika teoribildningar kring begreppet hållbar utveckling diskuteras. Kan teknikutveckling i kombination med prisbildningsprocessen möjliggöra ett fortsatt obegränsat nyttjande av naturresurserna? Eller består en hållbar utveckling snarare i ett fastställande av ekologiska gränser för människans förändring av världen, samt en anpassning av konsumtionen till graden av teknikutveckling inom ramen för dessa gränser? Humanekologi och hållbar utveckling, 7,5 hp

Simulering och optimering av energisystem, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kurserna Teknisk beräkningsvetenskap I, 4.5 hp (5DV116), Värme- och masstransport I, 10.5 hp (5EN030) och Kraftvärmesystem, 7.5 hp (5EN014) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Språk: Svenska

Modellering, simulering och optimering av energitekniska system med hjälp av analytiska metoder samt flera olika programpaket. I kursen ingår bland annat simulering av kraftvärmeverk, dimensionering av fjärrvärmesystem och analys av Sveriges elenergiförsörjning. Simulering och optimering av energisystem, 7,5 hp

Uthållig energiteknik, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Tillämpad termodynamik, 15 hp (5EN020) och Elkraft, 7.5 hp (5EL189) eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursen behandlar de alternativ med uthållig energiteknik som vårt energisystem blir allt mer beroende av. Inom områdena solenergi och vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering. Biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper och användningsområden diskuteras. Kärnkraft, där reaktortyper, bränslehantering och därtill kopplade risker tas upp. Även fossila bränslen behandlas. De olika energikällornas roll i det svenska energisystemet nu och i framtiden behandlas, där deras miljöpåverkan och framtida potential diskuteras. De ekonomiska styrmedlen bl.a. i form av miljöskatter behandlas även översiktligt. Uthållig energiteknik, 15 hp

Uppsala universitet

Energirelaterade material, 5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 33 %
Behörighet: 120 hp med 90 hp kemi. Materialkemi, 5 hp och oorganisk kemi, 5 hp.
Språk: Engelska

Material, med dess specifika kännetecken, för olika energirelevanta system. Bulkmaterial kontra nanostrukturerade material och tunnfilmssystem kommer att diskuteras i förekommande fall. Speciellt kommer material med potentiell betydelse och användbarhet för elektroder, elektrolyter, katalyter, vätelagring, halvledare samt magnetism att studeras. Energirelaterade material, 5 hp

Energisäkerhet i lokala och globala energisystem, 5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 33 %
Behörighet: 120 hp inklusive kurser i beräkningsvetenskap, programmering, statistik och elkraftteknik samt minst en av kurserna Termodynamik, Termisk energiteknik och Energisystemfysik, eller motsvarande.
Språk: Svenska

I kursen behandlas uppbyggnad av internationella energisystem och global användning av olika energiresurser, samt olika metoder för att detektera, verifiera och utvinna olika energiresurser. Infrastruktur och säkerhet och risker förknippade till infrastruktur. Olika resursers geologiska, miljörelaterade och politiska begränsningar, t ex EU:s miljömål 20-20-20. Politiska konflikter och risker relaterade till energiresurser.
Energisäkerhet i lokala och globala energisystem, 5 hp

Klimat, energin och det moderna samhället, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Redan idag syns effekter av ett förändrat klimat och med en fortsatt uppvärmning följer allt mer svåröverskådliga konsekvenser som vattenbrist, höjda havsnivåer och resurskonflikter. Samtidigt närmar sig epoken av lättillgängliga fossila bränslen sitt slut. Kursen utgår ifrån en mångvetenskaplig diskussion med speciellt inbjudna gästföreläsare som fördjupar förståelsen av klimat- och energifrågorna och ser till alternativa sätt att lösa problematiken. Klimat, energin och det moderna samhället, 7,5 hp

Distansutbildning

Energi och miljö, 7,5 hp
Lärosäte
: Uppsala universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Den här kursen tar upp om olika energisystem, både konventionella och förnybara, och deras miljöpåverkan. Olika frågor som rör energi som t.ex. klimatförändringen kommer diskuteras. Energiproduktion och energikonsumtion i världen studeras liksom möjliga effektiviseringsåtgärder. Energi och miljö, 7,5 hp

Energikunskap, 15 hp
Lärosäte
: Uppsala universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Fossil energi: förekomst, prospektering och användning. Bioenergi: biomassa, energiskog, biogas, torv, avfall m m. Solenergi: solvärme, värmepumpar, solceller. Vindkraft: meteorologiska förutsättningar, teknik. Vattenkraft: teknik, eltransport. Nukleära energisystem: fission och fusion. Energins miljöeffekter. Global energi.
Energikunskap, 15 hp

Energy and its markets, 7,5 hp
Studieform
: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: 60 credits in the subject of Energy - or documented equivalents thereof.
Språk: Engelska

After completion of the course the student shall be able to:

 • Explain fundament terms in energy markets
 • Describe and explain how different forms of energy are traded on the applicable markets
 • Analyse tariff structures, marginal cost theory and time-of-use rates
 • Explain emission allowances and electricity certificates.

Energy and its markets, 7,5 hp

Människan och naturen, 7,5 hp
Lärosäte
: Uppsala universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Vilka globala överlevnadsfrågor står världen inför idag? Hur kan samspelet mellan människa Kursen ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken och behandlar frågor som klimatförändringar, globalisering och hur man kan arbeta med hållbar utveckling. I en mång- och tvärvetenskaplig föreläsningsserie skapas eftertanke och kritiskt tänkande genom inkluderande samtal mellan studenter, forskare och andra aktörer inom hållbarhetsområdet. Kursen startades av studenter 1992 och har inspirerat till liknande kurser vid andra universitet.
Människan och naturen, 7,5 hp

Samhällsplanering med miljöprofil, 7,5 hp
Lärosäte: Umeå universitet
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Univ: 165 hp varav minst 60 hp inom miljö och hälsoskydd, miljövetenskap, geovetenskap/naturgeografi, kulturgeografi, biologi eller motsvarande. Utav dessa 60 hp ska minst 7,5 hp vara miljörätt eller motsvarande. Engelska A samt svenska för grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Kursen behandlar samhällsplanering, t.ex. fysisk-, regional-, miljö- och social planering samt markanvändning. Samhällsplaneringen behandlas på olika geografiska nivåer samt ur ett flernivåperspektiv. Kursen inrymmer även en översiktig genomgång av den lagstiftning och andra instrument som berör planering, allt från nationella regelverk till den Europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfondernas betydelse för regional och lokal utveckling. Under kursen läggs särskilt fokus på samhällets anpassning till klimatförändringar.
Samhällsplanering med miljöprofil, 7,5 hp

Solenergi, 7,5 hp
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Bland förnybara energikällor anses solenergin vara den viktigaste på sikt. All förnybar energi har sin grund i solen. Att direkt kunna omvandla solstrålning till användbar energi kan göras på flera sätt. I kursen presenteras olika tekniker och metoder för att ta tillvara solenergi. Tyngdpunkten i kursen ligger på termiska solfångare och solceller för solvärme och solel. Solenergi, 7,5 hp

Hållbart samhälle, 300 gyp
Lärosäte: Medborgarskolan
Pris: 11 500 kr

Kurspaket:

 • Hållbart samhällsbyggande (HÅLHÅBO) 100 poäng
 • Miljö och energikunskap (HÅLMIJO) 100 poäng
 • Politik och hållbar utveckling(HÅLPOLO) 100 poäng

På Folkuniversitetets distanskurser kan eleven själv lägga upp sina studier och läsa när det passar. Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska syfta till att eleven utvecklar förståelse av de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Den ska även leda till förståelse för att det finns många olika handlingsalternativ och möjliggöra reflektion över sambanden mellan livsstilsfrågor och hållbar utveckling. Hållbart samhälle, 300 gyp

Dela med andra:
Skapad: 2013-03-20  |  Ändrad: 2013-03-20
Kontakt: Energikunskap