dcsimg

Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen.

Skolverket ansvarar för satsningen på lärar- och förskollärarfortbildning, även benämnt Lärarlyftet respektive Förskolelyftet.

Lärarlyftet

Uppdraget om Lärarlyftet II  löper från 2012 till 2015. Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.

Lärarlyftet II består av tre delar och riktar sig till:

  • Lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för
  • Lärare i särskolan som saknar behörighet
  • Fritidspedagoger som vill kunna undervisa i praktisk-estetiska  ämnen

Kurserna söktes via antagning.se men kräver godkännande av skolhuvudman.
Kurutbudet inkluderade kursen inom bild, biologi, engelska, franska, fysik, geografi, historia, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, naturkunskap, NO/teknik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, SO, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teknik, teater, tyska samt speciallärarutbildningar.

Förskolelyftet

Förskolelyftet  kommer att erbjuda en kurs i naturvetenskap och teknik från och med höstterminen 2013. Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal på förskolan får här möjligheter att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande utmanas och stimuleras mer. Kurserna kommer vara sökbara fr o m den 15 april 2013.

Kurser naturvetenskap och teknik

Skolverket genomför en nationell satsning för att stödja undervisningen inom naturvetenskap och teknik i de tidigare åldrarna. Anledningen är sjunkande kunskapsresultat och vikande intresse för vidare studier i dessa ämnen.

Under vårterminen 2013 genomför Skolverket en kurs om 7,5 hp på kvartsfart, samt en fortsättningskurs för de som började hösten 2011, i ett samarbete med 20 lärosäten runt om i landet. Anmälan skedde direkt till Skolverket, sista anmälningsdag var 30 oktober 2012.

Båda kurserna är på 7,5 hp, vilket innebär att de som går fortsättningskursen kommer upp i 15 hp som är ett krav för behörighet i NO/teknik för åk 1-3. Kursen har en ramkursplan som ligger till grund för lärosätenas kursplan då dessa har examinationsansvaret. Kurslitteraturen är gemensam. Kursens innehåller bland annat:

  • Undervisning utifrån de nya kursplanerna
  • Bedömning
  • Hur man kan utveckla sin undervisning i NT genom erfarenhetsutbyten
  • Ämnesdidaktik utifrån ett naturvetenskapligt/tekniskt ämnesinnehåll
  • Var man kan hitta stöd och samverkanspartners inom dessa ämnesområden utanför skolan
Dela med andra:
Skapad: 2013-03-19  |  Ändrad: 2013-03-19
Kontakt: Energikunskap