dcsimg

Kurser för lärare årskurs F-6

Kurser riktade till lärare i årskurs F-6 sorterat på lärosäte.

Karlstads universitet

Teknik för lärare, 30 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper för att kunna undervisa i ämnet teknik i förskola, förskoleklass och grundskolan.

Kursen består av fyra delkurser:

 1. Introduktion till skolämnet teknik
 2. Teknik för alla
 3. Framtidens teknik 
 4. Teknik i natur och samhälle.

Exempel på innehåll: teknikhistoria, design och konstruktion, materiallära, utomhusteknik, hållbar utveckling, elektronik, genusaspekter på teknikämnet.
Teknik för lärare, 30 hp

Teknik för lärare, del I, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Introduktion till skolämnet teknik. Utifrån nationella och lokala styrdokument beskriver vi och reflekterar över olika didaktiska val. Teknikmoment kopplas till historiska sammanhang. Teknisk utveckling och drivkraften bakom denna lyfts fram. Teknikens särart som mänsklig aktivitet och som kunskapsområde diskuteras. Teknik för lärare, del I, 7,5 hp

Teknik för lärare, del II, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Teknik för alla. Utifrån nationella och lokala styrdokument beskriver vi och reflekterar över olika didaktiska val. Teknikmoment kopplas till genus. Tekniska funktioner och lösningar kommuniceras med hjälp av tal, skrift, skisser, bilder och modeller. Planering, introduktion och arbete med praktisk problemlösning inklusive problemidentifiering, konstruktion och värdering. Teknik för lärare, del II, 7,5 hp

Teknik för lärare, del III, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Teknik i natur och samhälle. Sambanden mellan teknik, samhälle, individ och natur påvisas. Skapande av samarbete med näringslivet i undervisningen. Arbete med att bearbeta och förädla olika material till enkla konstruktioner. Varierande metoder och olika miljöer används för undervisningen. Teknik för lärare, del III, 7,5 hp

Teknik för lärare, del IV, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Framtidens teknik. Teknikmoment kopplas till hållbar utveckling i aktuella och framtida sammanhang. Arbete med att förstå hur tekniska problem/lösningar infogas i större system. Användning av IKT i undervisningen och i lärprocessen. Forskningens betydelse för framtidens teknikutveckling. Teknik för lärare, del IV, 7,5 hp

Kungliga tekniska högskolan

Teknik för lärare åk F-6, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen är avsedd för erfarna lärare i åk F-6 som saknar utbildning i teknik. Kursen ska ge en överblick över de teknikområden som läroplanen nämner explicit och teknikdidaktiska kunskaper för att kunna undervisa om dessa. Det huvudsakliga innehållet handlar om mekanik, maskinelement, elsäkerhet och elektriska komponenter. Tekniska system och teknikämnenas historia i grundskolan är också viktiga teman. Teknik för lärare åk F-6, 7,5 hp

Malmö högskola

Teaching for Sustainability, 15 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A.
Språk: Engelska

The objective is to contribute to improving teaching competence in the area of education for sustainable development (ESD). The students should develop their knowledge of environmental problems and sustainable development, their theoretical knowledge of teaching and learning, practical knowledge and teaching skills. Teaching for Sustainability, 15 hp

Teknik i skolan, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Grundkurs för lärare i förskoleklass och grundskolan årskurs 1-9. Teknikämnet har vid många skolor en undanskymd plats, något som ofta beror på osäkerhet kring hur ämnet ska hanteras. Denna kurs har en starkt didaktisk karaktär, är tydligt tvärvetenskaplig och utgår från kursplanen i teknik. Anknytningar till andra skolämnen förekommer rikligt. Praktiskt problemlösande arbete i verkstaden, vardagsteknik i hemmet, teknikens historia och samhällets tekniska system utgör viktiga delar i kursen. Uppdelning efter åldersspår då det är lämpligt. Teknik i skolan, 15 hp

Stockholms universitet

Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 25 %
Behörighet: Engelska B samt något av följande alternativ: Studenten är antagen till Magister/masterprogrammet i Naturvetenskapsämnenas didaktik eller motsvarande * Lärarprogrammet och har minst 60 godkända högskolepoäng vardera i två naturvetenskapliga ämnen samt 45 hp inom allmänna utbildningsområdet eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursen behandlar undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar specifikt kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Innehållet behandlar aktuell forskning och vetenskaplig diskussion, som berör undervisning kring etik/normer, argumentation/beslutsfattande och demokrati i anknytning till naturvetenskap och hållbar utveckling. Kursen visar också med exempel på hur mål för dessa områden kan formuleras och organiseras i undervisningspraktiker liksom olika modeller för bedömning. Utvärdering i relation till klassrummet som social arena och ur ett jämlikhetsperspektiv ingår också i kursen. Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7,5 hp 

Umeå universitet

Naturvetenskap och teknik i barnets värld, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen vänder sig till de som har lite (mindre än 15 hp) eller ingen naturvetenskap i sina tidigare lärarstudier. I kursen studeras ämne och ämnesdidaktik integrerat inom bl a områdena ekologi, evolution, biodiversitet, energi, ellära, krafter, värme samt vardagsteknik. Studenterna får träna att genomföra och utvärdera experiment med elev-/barngrupp på campus och/eller i sin egen praktik. Naturvetenskap och teknik i barnets värld, 15 hp

Naturvetenskap och teknik i barnets värld, del 2, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Naturvetenskap och teknik i barnets värld I, 15 hp eller Miljö, natur och samhälle 1-30 hp, eller motsvarande
Språk: Svenska

Kursen vänder sig till de som redan har motsvarande 15 hp naturvetenskap och teknik i sina tidigare lärarstudier. Ämne och ämnesdidaktik studeras integrerat. Kursen behandlar organisk kemi, biokemi, människokroppens organ och funktion, krafter, rörelse och energi samt tekniska system och konstruktioner. I kursen får den studerande planera, genomföra och utvärdera egna undervisningsövningar tillsammans med elev-/barngrupp på campus eller ute i sin praktik. Naturvetenskap och teknik i barnets värld, del 2, 15 hp

Uppsala universitet

Teknik för pedagoger i förskola och skola, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Innehåll:

 • Teknikens identitet, allmänt och som skolämne
 • Design
 • Teknik i vardagen, ellära, material och form, rörliga delar
 • Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö, tekniska system
 • Teknik, genus och hållbar utveckling
 • Teknikens historia, drivkrafter och villkor för teknisk utveckling

Teknik för pedagoger i förskola och skola, 7,5 hp

Teknik i skolan, baskurs, 15 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund 
Behörighet: Pedagogisk högskoleexamen.
Språk: Svenska

Innehåll:

 • Teknikens identitet, allmänt och som skolämne
 • Teknisk problemlösning
 • Design
 • Ellära
 • Material och form
 • Tekniska system
 • Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö
 • Drivkrafter och villkor för teknisk utveckling
 • Teknik, genus och hållbar utveckling
 • Teknikens historia

Teknik i skolan, baskurs, 15 hp

Distansutbildning

Akvatisk ekologi – från sjö till hav, 5 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Uppsala universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 %
Behörighet: Lärarexamen med inriktning mot biologi, naturkunskap eller NO-ämnen.
Språk: Svenska

Denna fortbildningskurs riktar sig till gymnasie- och högstadielärare som vill fördjupa sig inom akvatisk ekologi och få förslag på spännande fältundersökningar för elever/klasser. Vi går igenom mänsklig påverkan på sjöar och vattendrag, som övergödning och effekter av klimatförändring samt främmande arters (vattenpest, signalkräfta, vandrarmussla) påverkan på det akvatiska systemet. Föreläsningar och projektarbeten kommer även att behandla ämnet hållbar utveckling och hur man i sin undervisning praktiskt kan arbeta för att elever ska välja en hållbar livsstil.
Akvatisk ekologi – från sjö till hav, 5 hp

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare (1-15 hp), förskoleklass - åk 3, 15 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 % 
Behörighet: Lärare som enligt examen är behöriga att undervisa i grundskolan (F-3)
Språk: Svenska

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment knutna till kursplanernas centrala innehåll: året runt i naturen, kropp och hälsa, kraft och rörelse, material och ämnen i vår omgivning, tekniska lösningar, arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö. Förutom naturvetenskaplig och teknisk kunskap ingår didaktiska teorier och historiska perspektiv på naturvetenskap och teknik. De praktiska momenten utgörs av enkla experiment och laborationer som genomförs och utvärderas under kursens gång.
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare (1-15 hp), förskoleklass - åk 3, 15 hp.

Naturorientering och teknik för lärare, åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Malmö högskola
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 % 
Behörighet: Lärare som enligt examen är behöriga att undervisa i åk 4-6.
Språk: Svenska

Kursen delas upp i två kurser på vardera 15hp. Den första kursen är uppbyggd av olika teman som: Naturvetenskapens och teknikens karaktär och arbetssätt; Systemet Jorden med olika ekologiska sammanhang och evolution; Människan och hennes hälsa; Världsbilden och olika krafter.

Den andra kursen är en fördjupning där studier av människokroppen fördjupas med frågor kring hälsa, genus och sex- och samlevnadsundervisning. Fördjupning sker även kring materia och energi, i denna kurs kopplat till samhällsfrågor. Ljud, ljus och elektricitet ingår här. Naturvetenskapens och teknikens användning är ett centralt innehåll. Naturorientering och teknik för lärare, åk 4-6, 30 hp.

NO/Teknik för lärare åk F-3, 15 hp (1-15), 15 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Göteborgs universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet, lärarexamen (företrädesvis inriktad mot lägre åldrar)
Språk: Svenska

Barnet undersöker sin omvärld. Hur kan vi stödja barnet att urskilja relevanta fenomen? Hur kan vi bäst svara på barnens frågor för att hjälpa dem vidare i sina undersökningar? Hur ställer vi själva produktiva frågor? Hur kan vi med bildskapande hjälpa barnen att fästa och fördjupa uppmärksamheten på olika fenomen? Kursens didaktiska innehåll fokuserar på bl a forskning om vanliga uppfattningar hos barn kring de naturvetenskapliga och tekniska fenomenen. NO/Teknik för lärare åk F-3, 15 hp (1-15), 15 hp.

NO/Teknik för lärare åk 4-6 15hp (16-30), 15 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Linköpings universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 % 
Behörighet: En behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6, undervisar i NO/teknik i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig samt har 15 hp i NO/teknik
Språk: Svenska

Fortsättning på kursen NO/teknik för lärare åk 4-6 som med utgångspunkt i forskning kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik syftar till att ge grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor för att undervisa i NO och teknik. I kursen jämförs och relateras olika sätt att betrakta den naturliga världens fenomen. NO/Teknik för lärare åk 4-6 15hp (16-30), 15 hp.

NO/Teknik för lärare åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Göteborgs universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 % 
Behörighet: Lärarexamen
Språk: Svenska

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kompetens i att undervisa i naturvetenskap och teknik för grundskolans årskurs 4-6. Utifrån sin lärarerfarenhet och undervisningsvardag, fördjupar deltagaren sina kunskaper i naturvetenskap och teknik samt ämnesdidaktik. I kursen behandlas planering, genomförande och utvärdering av undervisning. I detta ingår också bedömning och betygsättning av elevers kunskaper i de ingående ämnena.
NO/Teknik för lärare åk 4-6, 30 hp

Teknik i skola och samhälle, 7,5 hp
Lärosäte
: Linnéuniversitetet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Språk: Svenska

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för undervisning i teknik under de senare skolåren. Kursen omfattar bl a teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö samt de behov, drivkrafter och villkor som kännetecknar teknikens framväxt. I samband med detta fästes vikt vid bl a genus, miljö, etiska och globala perspektiv. Teknik i skola och samhälle, 7,5 hp

Teknik, natur och samhälle, 7,5 hp
Lärosäte
: Linnéuniversitetet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen ger grundläggande kunskaper om olika energiformer samt kunskaper om metoder att mäta och omvandla energi. Kursen ger även kunskap om energins roll i samhälle och industri. Genom praktiskt inriktade projekt ska du ges möjlighet att skapa undervisningssituationer i skolan så att eleven blir medveten om hur energiförsörjning sker och har skett. Teknik, natur och samhälle, 7,5 hp

Övrig inspiration

Vardagsteknik för F - 3
När
: 20 mars
Var: Tekniska museet, Stockholm
Pris: 400 kr
Vill du ha tips och inspiration för hur du kan arbeta med teknikämnet?
Tekniska museet erbjuder i vår ett lärarfortbildningstillfälle för F-3. Kursen är 3 h och tar upp grunderna i teknik, mekanik och konstruktion. Fokus läggs på praktiska tips på elevuppgifter och på diskussion. Vardagsteknik för F - 3

Bokningsbara kurser för arbetslaget
Var: Tekniska museet, Stockholm
Pris: 400 kr
Tekniska museet erbjuder fortbildning för arbetslag, på olika teman (Teknik – Innovation, Teknik – Konstruktion, Teknik – Mekanik) och som går att boka fritt. Kurstillfället är på 3 h och tar upp grunderna i teknik, men även en fördjupning i det valda temat. Vi lägger fokus på praktiska tips, förslag på elevuppgifter och diskussion. Bokningsbara kurser för arbetslaget

Energiutmaningen
Energirådgivningen och Karlstads universitet har utvecklat ett verktyg för att hjälpa lärare att uppfylla kursplanemål och erbjuder fortbildning i NO och teknikämnena. Energiutmaningen

Inspirationskväll på Tekniska museet
Tekniska museet välkomnar lärare till inspirationskväll vid varje terminsstart. Vårens tillfälle handlade om hur du kan arbeta praktiskt med teknik både i och utanför skolan, och fylls av tips och prova-på-övningar. Inspirationskvällen på Tekniska museet är ett tillfälle att bekanta sig med museet och deras utställningar, få inspiration på ett aktuellt tema, och samtidigt umgås med kollegor. Inspirationskväll på Tekniska museet

Jordens resurser
När: 16 maj 2013
Var: Östersund
Inspirationsdag för lärare arrangerad av KVA. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum är även välkomna. Jordens resurser

Nya material
När: 21 maj 2013
Var: Göteborg
Inspirationsdag för lärare arrangerad av KVA. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum är även välkomna. Nya material

Energi
När: 28 maj 2013
Var: Gävle
Inspirationsdag för lärare arrangerad av KVA. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum är även välkomna. Energi

Dela med andra:
Skapad: 2013-03-19  |  Ändrad: 2013-03-19
Kontakt: Energikunskap